Narodno graditeljstvo


Narodno graditeljstvo označava arhitekturu koja je, u odnosu na akademsku i autorsku arhitekturu, zasnovana na praksom stečenom zanatskom umeću. To je arhitektura podneblja i tradicionalnih znanja i zavisna je od materijala iz neposrednog prirodnog okruženja, kao što su i graditeljski koncept i forma gradnje uslovljeni reljefom i klimom. Najčešći primeri narodnog graditeljstva pripadaju periodu na prelazu iz 19. u 20. vek.


Kuća porodice Hristić - Pirot


To je vreme razvoja industrije i masovnog odlaska u gradove na rad, pojačanog prenošenja uticaja na građenje u selu i upotrebi industrijskog materijala, kao i promene kulture stanovanja. Najbolji majstori narodnog graditeljstva bili su pečalbari koji su dolazili iz pasivnih krajeva sa svojim specijalizovanim majstorskim grupama, kao što su bili Crnotravci sa Vlasine, po kojima su, vremenom, nazivani svi majstori sa juga i jugoistoka Srbije. Narodno graditeljstvo kao deo kulturnog nasleđa svojom ulogom oplemenjuje ljudski duh, podučava o prošlosti kao saznanju o zakonitostima života pojedinca i zajednice neophodnih u definisanju sadašnjosti i usmeravanju ka budućnosti.